De Missie

De Missie

De Louis Paul Boonkring is een sociaal-culturele vrijwilligersvereniging die zich thematisch en vertrekkend vanuit de figuur Louis Paul Boon, dwars en averechts, engageert voor een meer rechtvaardige, duurzame, vreedzame en solidaire samenleving waarin mensen eerlijke kansen krijgen.

Louis Paul Boon

Louis Paul Boon als inspirator: serieus en plezant, niet eenduidig. De kring is geen literair genootschap. Waarom dan Boon? Eenvoudig: de kring zocht naar een naam met een inhoud waar hij kon voor- en achterstaan. Iedereen heeft bovendien naast de grote Boon wel zijn of haar eigen Boon: de jonge Boon, de Boon van op de TV, de tedere anarchist, de communist of columnist, de levensgenieter, de vuilentist… Voor de Boonkring is het veelal de combinatie van al die Boontjes die inspireert: Boon is niet te vatten in één schuifje. Zo ook moest de kring worden: niet in één vakje onder te brengen.

Kring

Dat bovenstaande dingen gerealiseerd worden komt omdat de Louis Paul Boonkring een “kring” is in verschillende opzichten:

 1. een vriendenkring van mensen die engagementen opnemen in Brussel (en elders)

 2. een zeer ruim netwerk

 3. een progressief pluralistisch platform

 4. een trampoline die mensen helpt opveren en ze steunt in hun maatschappelijke ambities en engagementen

Dat achtervoegsel ‘kring’, daarvan wisten de initiatiefnemers dat het haaks zou staan op de werking waar de kring voor staat. Het woord ‘kring’ sluit eigenlijk op, terwijl deuren en ramen openzetten net de bedoeling was. Vanaf de start wilde men een groep mensen bij elkaar brengen die in bepaalde projecten geïnteresseerd zijn of projectmatig willen werken. Dat is wat in het jargon, de tweede cirkel van de Boonkring heet.

Meteen ook de sterkte van de kring: verschillende mensen bereiken, vanuit verschillende horizonten, ook vanuit verschillende politieke engagementen, vb. de groene beweging of de syndicale wereld.

Een intellectuele kring. Intellectueel en kritisch, zo wil de kring zich zeker typeren. Dat wordt pas de laatste jaren ook met zoveel woorden benadrukt : ‘ons ding, das intellectueel’, ernstig op bepaalde thema’s ingaan, er met serieuze mensen over praten en zo trachten de complexiteit van de samenleving te ontrafelen. We moeten als kring ons ding doen, en doen waar we goed in zijn. Tegelijk hebben we een verantwoordelijkheid: “Het is de plicht om uit te drukken wat anders ongehoord zou blijven”. (Jean-François Lyotard)

Sociaal-culturele vrijwilligersvereniging

Vaak gaat het in de gekozen thema’s om het expliciteren en herformuleren van de maatschappelijke complexiteit vanuit de Brusselse grootstedelijke context, met een hoog politiek, soms zelfs met een wetenschappelijk gehalte. De kring blijkt goed te zijn in het selecteren van onderwerpen die op een bepaald ogenblik nog embryonaal sluimeren en niet veel later de actualiteit halen. Agendasetting heet dat. Maar nooit vrijblijvend. De Louis Paul Boonkring is een linkse vereniging, zeg maar rood-groen.

Maatschappelijk engagement vormt de drijfveer bij de keuze van de thema’s die aan bod komen. En ook verontwaardiging : om sociaal onrecht, onderdrukking, inbreuken op de mensenrechten, geknoei met het leefmilieu. Niet drammerig, maar steeds met de vinger aan de pols.

Is de kring Anders? Een beetje. De kring is relatief uniek omdat hij nooit ‘professionaliseerde’, zoals zoveel organisaties in het Brusselse dat wel deden. In tegenstelling tot ook andere organisaties groepeert de Louis Paul Boonkring ook minder mensen uit één en dezelfde sector (vb. het sociaal-culturele werk). Daardoor raak je minder op elkaar uitgekeken, kan je de lat wat hoger leggen. Dat geeft je de kans om een beroep te doen op heel veel verschillende netwerken. Ook daardoor onderscheidt de kring zich van andere verenigingen.

Thematisch

Vier thema’s vormen zowat een rode draad doorheen de werking:

 1. Brussel als grootstedelijke entiteit

 2. Cultuur en politiek

 3. Verrechtsing

 4. Oorlog en vrede

 1. Brussel als grootstedelijke entiteit
  Brussel is steeds een belangrijk aandachtspunt geweest: aanvankelijk was het communautaire-institutionele de invalshoek, vervolgens was dat de specificiteit van Brussel en vandaag is dat vooral de stedelijkheid zelf (wat zijn verbindende elementen met andere steden, armoede, wonen, onderwijs, participatie, interculturaliteit, internationalisering …).

 2. Cultuur en politiek
  Ontstaan als culturele afdeling binnen een politieke partij, wees de Louis Paul Boonkring van meet af aan op het paradoxale van deze situatie. De kring koos dan ook voor een onafhankelijke koers. Literatuur blijft een vaste waarde. Vaak geïnspireerd door het werk van Boon zelf. Ook andere culturele activiteiten blijven op het programma staan. En met als kenmerk een mix van kwaliteit, engagement en meerwaarde voor het lokale of voor de stad en als aanbod steeds meer georganiseerd als belevenis dan als voorstelling.

 3. Verrechtsing
  De strijd tegen extreem rechts en tegen verrechtsing in het algemeen, vormt een constante. De Louis Paul Boonkring lag aan de basis van de actie “Extreem rechts, neen bedankt”. En nu dat het Vlaams Belang in functie van de verkiezingen in 2024 hoge ogen gooit in Vlaanderen, start de Boonkring met een nieuwe campagne tegen extreem rechts.

 4. Oorlog en vrede
  Van de anti-rakettenbetogingen over de Golfoorlogen tot de bezetting van de Palestijnse gebieden. De Louis Paul Boonkring ijvert voor vrede, maar zoekt daarbij ook naar de economische achtergronden en de beweegredenen van het conflict.

Inhoud én vorm zijn belangrijk. De Louis Paul Boonkring brengt de thema’s via verschillende formules en methodieken aan. Bijvoorbeeld door de achterkant van de dingen in de spots te zetten, door vertrekkend vanuit lokale praktijken aan te klagen wat hogerop fout loopt, door “dwarsverbindingen” te leggen in drie betekenissen :

 1. door zaken met mekaar te verbinden die niet voor de hand liggend zijn

 2. door stroomopwaarts te zwemmen (en het risico te nemen te verzuipen)

 3. door eigenzinnige mensen uit andere kringen, partijen, gevestigde organisaties aan het woord te laten

 4. door te zoeken naar draden die kunnen lopen door zowel lokale, als grootstedelijke en mondiale thema’s, door de-luis-in-de-pels-discussies functie, door niet over te doen wat anderen beter kunnen (mobiliseren, debatten die via de media gevoerd worden, ….), door trekker te zijn voor acties….

De debatten worden niet ‘tegensprekelijk’ opgebouwd, de Louis Paul Boonkring zoekt altijd naar de libero’s, de diagonale spelers op het veld. Vaak worden debatten gekoppeld aan bijzondere locaties. Mondiale problemen komen aan bod met aandacht voor duurzame oplossingen.

De jaarlijkse reis blijft een mengeling van interessante contacten en projecten. Geen toeristische maar een inspirerende uitstap die tegelijk ook de onderlinge banden weer aanhaalt (wij reizen om te leren).

Dwars en averechts

Het moge duidelijk zijn: de Louis Paul Boonkring werkt met zijn aanpak steeds tegelijkertijd op verschillende spanningsvelden, waardoor iedere activiteit zich anders positioneert tussen de spanningspolen:

 1. tussen het aanspreken van een lokaal publiek en het appelleren aan de intellectuelen;

 2. tussen lokale thema’s en mondiale vraagstukken;

 3. tussen reflectie en actie;

 4. tussen ernst en fun;

 5. tussen partijpolitiek en progressief pluralisme;

 6. tussen klassieke formules en originele projecten;

 7. tussen gevestigde opvattingen en afwijkende invalshoeken.

En soms ook tussen hamer en aambeeld, tussen pot en pint, entre chien et loup, tussen pompen of verzuipen, of gewoon, zoals meestal: tussen twee stoelen. En het blijkt daar goed toeven. Misschien net daarom dat de kring niet blijft stilzitten.

Schop de mensen een geweten!

Het is de ambitie van de Louis Paul Boonkring om de functie van “koevoet” op te nemen: wrikken met de bedoeling ergens “beweging” in te krijgen. Zowel in het individuele denken van mensen als in het maatschappelijk gegeven. Inspiratiebron daarvan is het geloof in de maakbaarheid van de samenleving via democratie.

Naast de geplande thema’s is er ook altijd voldoende tijd en attentie geweest om te reageren op de actualiteit via het organiseren van acties, debatten of fora. Daar is de laatste jaren wat stof op komen liggen. Nochtans is dit juist één van de sterke punten van de kring. Ook al omdat hij niet te vangen is voor één gat en dat in een omgeving waar we alles netjes in vakjes wensen op te delen. En zo zijn we weer terug bij Boon.