Privacy

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING voor vrijwilligers, leden en sympathisanten.

Louis Paul Boonkring vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. De Louis Paul Boonkring houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, kortweg GDPR). De hele regeling heeft als doel om Europese burgers meer zekerheid te geven over de veilige opslag van persoonsgegevens.

Als Louis Paul Boonkring vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Louis Paul Boonkring vzw, Nieuwelaan 60, 1040 Etterbeek (Brussel), mail: lpboonkring@hotmail.com, telefoonnummer: +32 2 649 35 87. Contactpersoon: Mark Michiels.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige vrijwilligers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door het Louis Paul Boonkring verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van vrijwilligers (verzekeringsplicht);

het plannen van vrijwilligersactiviteiten en het contacteren van en communiceren met vrijwilligers in dat kader (gerechtvaardigd belang);

het betalen van kostenvergoedingen aan vrijwilligers (indien van toepassing) (gerechtvaardigd belang) ;

om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van het Louis Paul Boonkring (uitvoering overeenkomst);

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene);

Het omkaderen en begeleiden van vrijwilligers (toestemming betrokkene);

Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren: 23

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres i.f.v. communicatie, vervullen wettelijke verplichtingen en begeleiding.

Voor de hierna vermelde gegevens geldt dat het Louis Paul Boonkring ze pas verwerkt wanneer u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming geeft nadat u, los van andere aangelegenheden, over de specifieke doelstellingen van die verwerking geïnformeerd bent: Beeldmateriaal / sfeerbeelden tgv. activiteiten

Van de vrijwillig(st)er wordt verwacht dat hij/zij elke wijziging van zijn /haar persoonsgegevens onmiddellijk spontaan en schriftelijk (of via e-mail) doorgeeft aan de Louis Paul Boonkring.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij soms gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem);

  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem …)

  • het verzekeren van onze vrijwilligers ;

  • het verzorgen (en verspreiden)van elekronische nieuwsbrieven en uitnodigingen via een cloudplatform;

Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De Louis Paul Boonkring bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van het vrijwilligerswerk, of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt (wettelijke bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld), hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door de Louis Paul Boonkring dit rechtvaardigt.